Försäljnings- och leveransvillkor

Försäljnings- och leveransvillkor

  • Startsida >
  • Försäljnings- och leveransvillkor

OBS: Om avtalsunderlaget hänvisar till andra allmänna standarder (t ex "ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR (NL 92) för leveranser av maskiner och annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige samt inom dessa länder"), gäller alltid följande villkor före någon allmän standard, om inte annat uttryckligen anges i avtalsunderlaget.

1. Giltighet
Dessa försäljnings- och leveransvillkor gäller för samtliga erbjudanden och leveranser från Alfotech, om inte annat skriftligen överenskommits.

2. Offert, beställning och accept
Offerter från Alfotech upphör att gälla om vi inte erhåller en motsvarande accept från köparen inom 30 dagar från offertens datum.

3. Produktinformation
Alla tekniska specifikationer och illustrationer på webben är vägledande och Alfotech kan inte hållas ansvarigt för eventuella fel i detta material.

4. Priser
Priserna beräknas fritt fabrik och i danska kronor om ingen annan valuta uttryckligen anges i beställningen. Priserna är exklusive moms och emballage och baseras på de valutakurser och priser för material, löner, transportkostnader och skatter som gäller på beställningsdagen. Vid förändringar av dessa förbehåller sig Alfotech rätten att justera sina priser efter rådande förhållanden fram till leveranstidpunkten.

5. Betalning
Betalning skall ske i enlighet med vad som anges på fakturan. Försenad betalning berättigar Alfotech att hålla inne ytterligare leveranser och befriar Alfotech från alla övriga förpliktelser enligt avtalet.

6. Äganderättsförbehåll
De levererade varorna förblir Alfotechs egendom till dess full betalning erlagts.

7. Leverans
Om inte annat uttryckligen överenskommits skriftligen sker leverans ex works. Om inte köparen själv ombesörjer avhämtning, skall varan sändas till av köparen anvisad plats. Försändelsen sker på köparens bekostnad och risk. Försäkring av köparens risk avseende transport tecknas av Alfotech endast om detta skriftligen avtalats.

Om inte annat avtalats skall avsändning ske snarast möjligt efter det att leveranstidpunkten inträtt och med Alfotechs sedvanliga transportörer.

8. Leveranstid
Om inte annat avtalats skall leverans ske snarast möjligt. I de fall leveranstid avtalats är leverans upp till 1 vecka före eller efter angiven leveranstid i alla avseenden att anse som leverans i rätt tid.

Alfotech kan kräva förskjutning av leveranstiden i de fall köparen kräver ändringar i beställningen, i fall av force majeure, jfr punkt 14, eller i de fall arbete med leveransen måste avbrytas eller försenas av myndighetsbeslut.

Om inte annat uttryckligen överenskommits skriftligen kan köparen inte kräva vite av Alfotech vid försenad leverans.

9. Returer
Varor får endast returneras efter överenskommelse med Alfotech. Returvaror skall vara i gott skick och förpackade i originalförpackning samt vara en produkt som Alfotech normalt lagerhåller. En returavgift motsvarande de kostnader som Alfotech åsamkas i samband med returen kommer att debiteras.

10. Avbeställning
Order kan endast annulleras med Alfotechs föregående godkännande, och med förbehåll för köparen att debitera de kostnader som uppkommit för Alfotech, dock min. 10% av fakturavärdet för den annullerade ordern.

Kundspecifika beställningar kan inte annulleras.

11. Fel och brister
Alfotech åtar sig att, under en period av 12 månader från fakturadatum, avhjälpa eventuella fel och brister i levererade varor genom reparation eller utbyte enligt Alfotechs val.

Alfotechs skyldighet att avhjälpa fel förutsätter att köparen kan bevisa att den levererade utrustningen är felaktig och inklusive dokumentera att utrustningen har förvarats, installerats, använts och underhållits korrekt och i enlighet med de instruktioner som levererats av Alfotech.

Reparationen skall utföras på köparens/leverantörens adress, om inte Alfotech anser det lämpligt att den defekta delen eller utrustningen returneras så att reparationen kan utföras av Alfotech eller en underleverantör.

Alfotechs åtagande omfattar endast arbete och material som är direkt hänförligt till avhjälpandet av felet. Alla andra kostnader i samband med ett uppkommet fel, inklusive transport, väntepengar, traktamenten, logi och kostnader i samband med exponering eller tillgänglighet av defekta delar, är Alfotech obehöriga att svara för.

Alfotech tar inte heller något ytterligare ansvar för leveranserna, varför köparen inte kan häva köpet, kräva en proportionerlig rabatt eller kompensation eller hålla inne köpeskillingen helt eller delvis.

12. Reklamationer
Reklamation av fel i en leverans skall ske skriftligen utan oskäligt dröjsmål efter det att felet upptäckts eller borde ha upptäckts.

Reklamation avseende kvantitet av levererad vara skall ske skriftligen senast 14 dagar efter fakturadatum.

Oavsett reklamationens art får ingen vara returneras utan överenskommelse med Alfotech. Alfotechs accepterade reklamationer krediteras endast efter överenskommelse.

Köparen är skyldig att täcka Alfatechs kostnader i händelse av köparens reklamation av fel i den mån reklamationen är obefogad eller det i övrigt föreligger fel för vilket Alfatech inte svarar.

13. Produktansvar
Alfotech är ansvarig för personskada endast om det visas att skadan beror på fel eller försummelse av Alfotech eller annan för vilken Alfotech svarar. Ersättning för personskada kan aldrig överstiga den vid var tid gällande ersättningsnivån enligt dansk rätt.

Alfotech är ansvarig för skada på fast egendom och lös egendom på samma villkor som gäller för personskada, dock att ersättningen aldrig kan överstiga det vid var tid gällande maximibeloppet i den av Alfotech tecknade produktansvarsförsäkringen.

I den mån Alfotech kan bli föremål för produktansvar gentemot tredje man är köparen skyldig att hålla Alfotech skadeslös i samma utsträckning som Alfotechs ansvar är begränsat enligt dessa leveransvillkor.

Om tredje man framställer anspråk mot en part på ansvar enligt denna punkt, skall denna part omedelbart underrätta den andra parten om detta. Alfotech och köparen är ömsesidigt skyldiga att låta sig stämmas vid den domstol som handlägger skadeståndsanspråk som framställts mot någon av dem på grund av skada som påstås ha orsakats av leveransen.

Alfotech är i vart fall inte ansvarigt för indirekta skador och förluster, såsom driftförluster, tidsförluster, utebliven vinst eller andra liknande förluster.

14. Befrielse från ansvar (force majeure)
Alfotech är befriad från ansvar för underlåtenhet eller försenat fullgörande av avtalet på grund av force majeure, krig, upplopp, inre oroligheter och myndighets ingripande. Eller vid myndighets ingripande, eldsvåda, strejk, lockout, export- och/eller importförbud, uteblivna eller felaktiga leveranser från underleverantörer, brist på arbetskraft, bränsle, kraft eller annan orsak utanför Alfotechs kontroll och leverans av den försålda varan.

Om fri eller snabb leverans tillfälligt förhindras av en eller flera av ovan nämnda omständigheter, skall leveransen skjutas upp under en tidsperiod som motsvarar omständigheterna i hindret. Leverans vid den sålunda uppskjutna leveranstiden skall i alla avseenden anses ha skett i rätt tid.

15. Tvister, lagval
Tvist mellan parterna skall avgöras enligt dansk rätt genom hänskjutande till Sø- og Handelsretten i Köpenhamn eller genom skiljeförfarande, efter Alfotechs val.

Om skiljeförfarande väljs skall skiljenämnden bestå av 3 ledamöter, samtliga utsedda av ordföranden i Västra Landsrätten. En av dessa ledamöter skall uppfylla villkoren för att vara domare, medan övriga ledamöter skall vara professionellt kvalificerade avseende tvisteföremålet.

Luk
Logga in

Ett fel uppstod!

Glömt lösenord

Ett fel uppstod!

Ett e-postmeddelande har nu skickats till dig med instruktioner för att återställa ditt lösenord.